Algemene voorwaarden.

18-09-2018 versie 1.0

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle lidmaatschappen en bedrijfslidmaatschappen betreffende groepsfitness, die tussen Personal Fitness Center en het lid worden gesloten.

Artikel 1: Lidmaatschap

1.1. Het lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging.
1.2. Elk lidmaatschap gaat in op het moment van de startdatum na overleg tussen het lid en Personal Fitness Center. Dit wordt weergegeven op het inschrijfformulier. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand wordt naar ratio een gebroken maandbedrag in rekening gebracht welke bij de eerste incasso van een volledige maand wordt opgeteld. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is.
1.3. Het afsluiten van een lidmaatschap is uitsluitend mogelijk vanaf 13 jaar en ouder. Bij het afsluiten van een lidmaatschap van minderjarigen is een handtekening van een ouder/voogd vereist.
1.4. Bij het afsluiten van een familie abonnement dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres. De korting blijft geldig zolang er minimaal 1 gezinslid een regulier lidmaatschap heeft. 
1.5. Indien u een dal-uren abonnement afsluit is uw toegang beperkt qua tijden. Uw entree tijden zijn dan van maandag t/m vrijdag tot 17:30.
1.6. Actieprijzen zijn alleen van toepassing op niet-leden, tenzij dit apart wordt vermeld. Leden met een maandelijks opzegbaar abonnement komen ook niet in aanmerking voor actieprijzen, tenzij dit apart wordt vermeld.

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 3: Opzegging lidmaatschap

3.1. Het lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal te worden opgezegd middels een officieel opzegformulier. Het opzegformulier zal voorzien moeten zijn van uw naam, uw handtekening, datum van ondertekening, de reden van opzegging en de looptijd van het contract. Tevens dient u de ledenpas in te leveren aan de balie. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand. 3.2. Opzeggen is mogelijk aan de balie of via info@personalfitnesscenter.nl 3.3. Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten alle tijden worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. 3.4. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

    • u een ander woonadres krijgt in een andere gemeente dan de gemeente waar Personal Fitness Center is gevestigd. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.

    • het voor u als gevolg van een blessure of ziekte in z’n geheel onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van ons aanbod. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

3.5. Het lid heeft de mogelijkheid om 1 keer per jaar voor een periode van maximaal 2 maanden haar lidmaatschap op een ‘vakantiestop’ te zetten. Bij het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is het alleen per maand mogelijk. Het lid kan in deze periode niet sporten en geen gebruik maken van de wellness. Indien het lid het lidmaatschap laat rusten en nog in de contractperiode zit wordt de contractperiode met de rustperiode verlengd. Het in rust zetten van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden via een formulier van Personal Fitness Center. Dit formulier dient ook ondertekend te worden. Het lid ontvangt hier een kopie van ter bevestiging. 3.6. Tussentijdse opzegging door Personal Fitness Center is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

    • het lid één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

    • het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Personal Fitness Center of jegens een contractant van Personal Fitness Center. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Personal Fitness Center aantoonbaar geleden schade.

3.7. Indien Personal Fitness Center haar onderneming beëindigt dan is tussentijdse opzegging door Personal Fitness Center mogelijk met inachtneming van een maand opzegtermijn. 3.8. Het is niet mogelijk om tijdens een lopend contract over te stappen naar een ander contract.

Artikel 4: Deactiveren van het lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 12 weken worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode is sporten en gebruik van de wellness niet toegestaan.

Artikel 5: Toegangspas

5.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt het lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

5.2. Personal Fitness Center toegangspas blijft ten alle tijden eigendom van Personal Fitness Center. Leden dienen bij opzegging deze toegangssleutel in te leveren bij de receptie van Personal Fitness Center op uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap. Ongeacht de reden van het niet inleveren brengt Personal Fitness Center hiervoor via SEPA automatische incasso €7,50 in rekening.

5.3. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd dan dient er een nieuw bewijs te worden aangevraagd. Personal Fitness Center is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €7,50

Artikel 6: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 7: Openingstijden en tarieven

7.1. Personal Fitness Center is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Personal Fitness Center zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Personal Fitness Center behoudt zich het recht de roosters ten alle tijden te wijzigen.

7.2. Personal Fitness Center kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen zover mogelijk van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

7.3. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S. Personal Fitness Center zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

7.4. Tot uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les is deelname aan de les nog mogelijk.

Artikel 8: Betaling

8.1. Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.

8.2. De administratiekosten dienen per pin te worden voldaan tijdens het eerste bezoek. De administratiekosten zijn van toepassing op alle abonnementen met uitzondering van de dagpas en 10-rittenkaart.

8.3. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.

8.4. Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Personal Fitness Center schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

8.5. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Personal Fitness Center gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Personal Fitness Center bevoegd om het lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

8.6. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Personal Fitness Center bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 9: Kledingvoorschriften en handdoekgebruik

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dien je een badlaken en badslippers mee te brengen.

Artikel 10: Orde/instructievoorschriften

10.1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

10.2. Leden dienen zich te houden aan de door Personal Fitness Center (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Personal Fitness Center gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 11: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Personal Fitness Center geschiedt op eigen risico. Personal Fitness Center is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Personal Fitness Center hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 12: Bedrijfslidmaatschap

12.1. Het bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Personal Fitness Center zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.

12.2. Indien de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het bedrijfslidmaatschap.

12.3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Personal Fitness Center als bij de werkgever van het bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn van één kalendermaand.

12.4. Bij beëindiging van het dienstverband is Personal Fitness Center onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het bedrijfslid. Personal Fitness Center verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.

12.5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het bedrijfslid Personal Fitness Center toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de vestiging van Personal Fitness Center en de werkgever van het bedrijfslid.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle lidmaatschappen en bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Personal Fitness Center beoordeeld. Alle geschillen die tussen Personal Fitness Center en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden FitVak. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. 14.2. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Personal Fitness Center gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 14.3. Het lid dient zich aan de huisregels te houden die Personal Fitness Center hanteert. Deze huisregels zijn te verkrijgen bij de balie. 14.4. Het Personal Fitness Center behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te Wijzigen. Zwaarwegende wijzigingen in de Algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt via deze website en via onze nieuwsbrief. Wijzigingen worden doorgevoerd in een nieuwe versie, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de inhoud en geldigheid van alle voorgaande versies. U vindt het versienummer bovenaan deze Algemene voorwaarden. Wij raden u aan om deze Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. 14.5. De sauna is een extra faciliteit en valt buiten het reguliere aanbod van de Personal Fitness Center abonnementen. 14.6. Gratis sportpassen mogen slechts 1 keer per kalenderjaar gebruikt worden door dezelfde persoon.